Terttu-säätiö

Säätiö

Tert­tu-sää­tiö tu­kee ter­veys­tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta, ke­hit­tää ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja se­kä jär­jes­tää ja tu­kee alan kou­lu­tus­ta. Säätiön kautta voi myös lahjoittaa taidetta tai varoja yliopistosairaalan kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen.

Suo­ma­lai­sen ter­veys­tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen ra­hoi­tus tu­lee ve­ro­va­ro­jen li­säk­si mer­kit­tä­väl­tä osal­ta yk­si­tyi­sil­tä lah­joit­ta­jil­ta, yri­tyk­sil­tä ja sää­tiöil­tä. Tert­tu-sää­tiö tu­kee eri­tyi­ses­ti pohjoisessa teh­tä­vää tut­ki­mus­ta ja ke­hi­tys­työ­tä. Säätiön ti­lai­suuk­sien esi­tel­mät ja tie­teel­li­ses­ti mer­kit­tä­vät tut­ki­mus­tu­lok­set annetaan suo­ma­laistut­ki­joi­den käyt­töön.

Tert­tu-sää­tiön perusti Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin val­tuus­to, ja se merkittiin sää­tiö­re­kis­te­riin 3.2.1998. Pe­rus­pääo­man sää­tiö sai, kun sai­raan­hoi­to­pii­rin lah­joi­tus­ra­has­to siirrettiin sää­tiön hal­lin­taan.

Vuo­sien var­rel­la sää­tiö on kar­tut­ta­nut pääo­maan­sa ja pys­tyy antamaan vuosittain merkittävää ra­hal­lis­ta tu­kea. Koh­den­net­tu­jen apu­ra­ho­jen ja toi­min­ta­tu­kien li­säk­si sää­tiö ja­kaa suu­rem­pia han­kea­pu­ra­ho­ja Poh­jois-Suo­messa toimiville tut­ki­mus­ryh­mil­le.

Sää­tiön asia­mies
Ju­ha Kor­pe­lai­nen
juha.korpelainen@ppshp.fi

Terttu-säätiön postiosoite:
PL 10
90029 OYS