Potilaan opas

Tulkkauspalvelut

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785) velvoittaa meitä antamaan potilaalle selvityksen hänen terveydentilastaan, hoidosta ja sen vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista niin, että potilas riittävästi ymmärtää selvityksen sisällön. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä tai potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta.

Yksityiskohtaisempaa tietoa tulkkauspalveluista löydät oheisesta ohjeesta. Tutustu potilasohjeeseen tulkkauspalveluista.