Potilashoito, laatu ja potilasturvallisuus

Potilaan oikeudet

Potilaana sinulla on oikeus: 

 • hyvään hoitoon
 • hyvään kohteluun
 • päästä hoitoon
 • saada tietoa ymmärrettävällä tavalla
 • tietojesi salassapitoon
 • saada potilasasiamiehen palvelut
 • itsemääräämisoikeuteen

Potilaan itsemääräämisoikeus ja yhteisymmärryksen rakentaminen: 

 • Mielipiteesi tulee kysyä ennen hoidon aloittamista
 • Lääkärin on kerrottava ymmärrettävällä tavalla sinulle sairaudestasi, hoitovaihtoehdoista ja riskeistä
 • Päätöksen hoidon toteuttamisesta tekee aina lääkäri
 • Sinulla on oikeus kieltäytyä tarjotusta hoidosta. Kieltäytymisesi kirjataan potilasasiakirjaan ja sinua on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä kanssasi muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla
 • Sinulla ei ole oikeutta saada mitä tahansa haluamaasi hoitoa
 • Potilaan tahdosta riippumatta annettavasta hoidosta on voimassa, mitä mielenterveyslaissa, päihdehuoltolaissa, tartuntatautilaissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetään

Jos et itse kykene päättämään hoidostasi:  

 • Läheiseksi ilmoittamallesi henkilölle annetaan tietoa sairaudestasi
 • Jos läheiselläsi ei ole tietoa tai he eivät ole samaa mieltä hoidostasi, päättää lääkäri, siitä miten sinua hoidetaan
 • Jos olet tehnyt hoitotahdon, pitää lääkärin tehdä kuten olet hoitotahdossa ilmoittanut

Lisätietoa potilaan oikeuksiin liittyvistä laeista:

Muistutuksen tekeminen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen muistutuslomakkeet

Lomake toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo PL 10 90029 POHDE


Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuuteen kuuluu sekä hoidon että hoitoympäristön turvallisuus. Se tarkoittaa sitä, että saat tarvitsemasi hoidon siinä vaiheessa, kun sairautesi hoito sitä edellyttää. Lisäksi tavoitteenamme on, että hoidosta aiheutuu sinulle mahdollisimman vähän haittaa.  

Parannamme ja ylläpidämme turvallisuutta henkilökunnan ja opiskelijoiden koulutuksella ja perehdyttämisellä. Myös yliopistollisen sairaalan tutkimustyö edistää hoidon laatua ja turvallisuutta.  

Potilaana voit vaikuttaa hoidon laatuun ja turvallisuuteen muun muassa seuraavilla tavoilla: 

 • Varmista, että terveystietosi ovat ajan tasalla. Terveystietojasi ovat esimerkiksi sairaudet, allergiat, lääkkeet ja mahdollinen raskaus. Kerro oireistasi ja siitä, miten olet niitä kotona hoitanut.
 • Huolehdi, että yhteystietosi ovat oikein.
 • Muistuta, jos henkilökunta unohtaa kysyä henkilötietojasi esimerkiksi silloin, kun menet tutkimuksiin tai ennen lääkkeiden antoa.
 • Kirjoita muistiin, mitä haluat kertoa tai kysyä henkilökunnalta. Voit kysyä esimerkiksi hoitovaihtoehdoista tai taudin etenemisestä. Voit pyytää tiedot ja ohjeet myös kirjallisina.
 • Noudata saamiasi hoito-ohjeita.
 • Voit olla yhteydessä sinua hoitaneeseen yksikköön myös kotoa.

Potilaan valinnanvapaus

Potilaalla on mahdollisuus valita terveyskeskuksen lisäksi myös erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa mistä tahansa suomalaisesta julkisesta sairaalasta. Tämä erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä, julkisen terveydenhuollon sairaalassa annettavaa tutkimusta ja hoitoa.

Kun lääkäri arvioi potilaan tarvitsevan jatkotutkimuksia tai hoitoa erikoissairaanhoidossa, hän tekee yhdessä potilaan kanssa päätöksen hoitopaikasta, johon lähete osoitetaan. Samalla lääkäri varmistaa, että sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus.

Potilaiden kotikunnalla ei ole vaikutusta hoitojärjestykseen. Potilaat hoidetaan lähetteiden saapumisjärjestyksessä ja sen perusteella, millainen on hoidon tarve. Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta hoitoyksikköön. Hoitopäätös on tehtävä kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta, ja hoito aloitettava puolen vuoden aikana hoitopäätöksestä.

Potilaan valitessa hoitopaikakseen muun kuin lähimmän erikoissairaanhoidon yksikön, Kela korvaa sairauden vuoksi tehdyn matkan lähimmän hoitopaikan mukaisesti.

Hoitopaikkojen toiminnan laatua koskevaa vertailutietoa on valtakunnallisesti vielä vähän, eikä tietoa ole keskitetysti saatavilla. Yhteisiä mittareita kehitetään jatkuvasti. Useimpien sairaaloiden verkkosivuilta löytyy hoitoonpääsytilastoja ja yhteenveto niistä on koottuna Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille.

Potilaan valinnan vapaudesta saat lisätietoa sekä terveyskeskusten että sairaaloiden henkilökunnalta. Perusterveydenhuollon valinnanvapaudesta saat tietoa kuntien www-sivuilta ja terveyskeskuksista.

Lisätietoa hoitopaikan valinnanvapaudesta löydät seuraavien linkkien takaa: