Poh­jois-Suo­men ter­vey­den­huol­lon tu­ki­sää­tiön eli Tert­tu-säätiön tarkoituksena on ter­veys­tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen tu­ke­mi­nen, ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­nen ja alan kou­lu­tuk­sen mah­dol­lis­ta­mi­nen. Tert­tu-sää­tiön lah­joit­ta­ja­na tuet eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Suo­men alueel­la teh­tä­vää tut­ki­mus­ta ja ke­hi­tys­työ­tä.

Lahjoita it­sel­le­si tär­keään koh­tee­seen tai lää­ke­tie­teen tut­ki­mu­sai­hee­seen tai lah­joit­a sää­tiön ylei­seen ra­has­toon, jos­ta jae­taan apu­ra­ho­ja ja avus­tuk­sia tar­ve­har­kin­nan mu­kaan. Vuosittain säätiö jakaa yli miljoona euroa terveydenhuollon kehittämiseen. Tutkimusta ja kehitystyötä säätiö on tukenut vuodesta 1998.

Voit lahjoittaa myös taidetta tai varoja uuden sairaalan kulttuuritoimintaan. Kulttuuri ja taide edistävät tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia. Ne ovat osa hyvää hoitoa, hoitoympäristöä ja henkilöstön hyvinvointia.

Tutkimus on osa yliopistollisen sairaalan roolia.