Terttu-säätiö

Apurahat

Mahdollistamme parempaa terveydenhuoltoa

Tert­tu-sää­tiö tukee poh­jois­suo­ma­lai­sen ter­vey­den­huol­lon tut­ki­musta, ke­hi­tystä ja kou­lu­tusta. Täs­sä tar­koi­tuk­ses­sa sää­tiö ja­kaa apu­ra­ho­ja ja avus­tuk­sia.

Apu­ra­ho­ja myön­ne­tään mm. tut­ki­mus­vir­ka­va­pai­siin, tar­vi­ke­han­kin­toi­hin sekä tut­ki­mus- ja opin­to­mat­koi­hin. Avus­tuk­set myön­ne­tään kun­kin säätiön ra­has­ton tar­koi­tuk­sen mu­kai­ses­ti. Sää­tiö ja­kaa vuo­sit­tain myös han­kea­pu­ra­ho­ja.

Va­rat apu­ra­hoi­hin ja avus­tuk­siin saa­daan sää­tiön käyt­tö­pääo­mas­ta ja si­joi­tu­so­mai­suu­den tuo­tos­ta. Pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä apu­ra­hoi­na jae­taan kes­ki­mää­rin omai­suu­den tuot­toa vas­taa­va ra­ha­sum­ma.

Hankeapurahailmoitus

Hankeapurahailmoitus 2024 (PDF)

Hankeapurahojen hakeminen

Vuo­sit­tain jaet­ta­vien han­kea­pu­ra­ho­jen ha­ke­muk­set ar­vioi asian­tun­ti­ja­ryh­mä ja jakopäätökset te­kee ryhmän ehdotuksen pohjalta sää­tiön hal­li­tus.

Tie­toa apu­ra­ho­jen ha­ke­mi­ses­ta ja ha­kua­jois­ta saa juha.korpelainen@ppshp.fi

Myönnetyt apurahat tutkimushankkeisiin 2022