Terttu-säätiö

Lahjoita

Mo­net lää­ke­tie­teel­li­set on­gel­mat odot­ta­vat yhä rat­kai­se­vaa lä­pi­mur­toa uu­sien tut­ki­mus­tu­los­ten kaut­ta. Tert­tu-sää­tiö tu­kee ter­veys­tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta ja sää­tiön toi­min­nan laa­juus on riip­pu­vai­nen va­rain­han­kin­nan on­nis­tu­mi­ses­ta.

Sää­tiö ot­taa vas­taan tes­ta­ment­te­ja ja lah­joi­tuk­sia – pie­net­kin sum­mat ovat ar­vok­kai­ta Poh­jois-Suo­men hy­vin­voin­nille!

Ve­ro­hal­lin­to on ni­men­nyt Terttu-säätiön vä­hen­nys­kel­poi­sen ra­ha­lah­joi­tuk­sen saa­jak­si vuo­sik­si 2020-2024 (Ve­ro­hal­lin­non pää­tös P0117255903). Ilmoita säätiön asiamiehelle vä­hen­nys­kel­poi­sesta lah­joi­tuk­sista.

Voit tehdä lahjoituksesi suoraan säätiön tilille. Suu­rem­mis­ta lah­joi­tuk­sis­ta voi­daan muo­dos­taa oma ni­mik­ko­ra­has­to lah­joit­ta­jan niin ha­lu­tes­sa. Ra­has­ton eh­dois­ta laa­di­taan lah­ja­kir­ja. Lahjoituksen käyttö kohdennetaan lahjoittajan toiveiden mukaisesti.

Terttu-säätiön lahjoitustili
Terttu-säätiön lahjoitustili
Danske Bank FI45 8900 8710 3534 15

Voit suun­na­ta lah­joi­tuk­se­si it­sel­le­si tär­keään koh­tee­seen tai lää­ke­tie­teen tut­ki­mu­sai­hee­seen tai lah­joit­taa sää­tiön ylei­seen ra­has­toon, jos­ta jae­taan apu­ra­ho­ja ja avus­tuk­sia tar­ve­har­kin­nan pe­rus­teel­la tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­toi­min­taan.

Koh­den­net­tu­ja ra­has­to­ja on mm. ve­ri­suo­ni­sai­rauk­sien, las­ten­tau­tien ja syö­pä­tau­tien tut­ki­muk­sen rahastot se­kä eri osas­to­jen ja yk­si­köi­den toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen.

Poh­jois-Suo­men ter­vey­den­huol­lon tu­ki­sää­tiöl­lä on po­lii­si­hal­li­tuk­sen myön­tä­mä ra­han­ke­räys­lu­pa RA/2020/635, jo­ka on voi­mas­sa 29.5.2020 al­kaen Poh­jois-Poh­jan­maan, La­pin, Kai­nuun ja Kes­ki-Poh­jan­maan maa­kun­tien alueel­la.