Takaisin

Psykiatrinen työkykyarviointi

Psykiatrisessa työkykyarviossa selvitetään psykiatrinen työkyky, työkykyyn liittyvät psykiatriset sairaudet ja/tai ristiriitaiset käsitykset tutkittavan työ- ja toimintakyvystä.

Psykiatrisessa työkykyarviossa tarkoituksena on selvittää, jos psykiatrinen työkyky tai työkykyyn liittyvät psykiatriset sairaudet ovat jääneet epäselviksi, tai aiemmissa tutkimuksissa on syntynyt ristiriitainen käsitys tutkittavan työ- ja toimintakyvystä. Selvityksessä arvioidaan lisäksi, miten mahdollinen psyykkinen / psyykkiset sairaudet vaikuttavat työkykyyn.

OYSiin psykiatriseen työkykyarvioon tullaan, kun työterveys/avoterveys ei ole riittävästi pystynyt selvittämään työkykyä. Potilas voi hakeutua tutkimuksiin OYSiin esimerkiksi, jos terveydenhuollossa on todettu työkyvyttömyys, mutta kuntoutustukihakemusta ei ole hyväksytty, jolloin tarvitaan lisätutkimuksia arvion vahvistamiseksi ja tilanteen selvittämiseksi.

Työkykyarvio kuuluu tyypillisesti osaksi normaali psykiatrista hoitoa. Työkykyyn vaikuttavia psyykkisiä sairauksia ovat yleisimmin masennus ja ahdistuneisuushäiriö. Epäselvissä tapauksissa tehdään laaja työkykyarviointi, johon OYSista löytyy tarvittavaa erikoisosaamista. Ennen työkyvyn arviointia toteutetaan akuutit, intensiiviset ja somaattiset hoitotoimenpiteet, joissa on esimerkiksi todennettu laboratoriokokein, että tutkittavalla ei ole ajankohtaista työkykyyn vaikuttavaa päihteiden käyttöä. Ajankohtainen ja aktiivinen päihteiden käyttö on este arvioinnille ja tutkittavan tulisi olla vähintään 4 viikkoa päihteettömänä. Päihteiden käyttö vaikuttaa mielialaoireisiin, jolloin arvio ei ole kelvollinen, eikä yhtä luotettava.

Psykiatrinen työkykyarviointi tehdään polikliinisesti edellyttäen, että potilas pystyy sitoutumaan käynteihin. Osastolle psykiatristen diagnoosien ja työkyvyn arviointiin potilas ohjautuu vain harvoin. Poliklinikalla moniammatillisen tiimin työkykyarvioon kuuluvat vähimmillään sairaanhoitajan ja lääkärin tekemät tutkimukset. Lisäksi tarpeen mukaan arvioon osallistuvat psykologi, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti. Tutkimuksissa arvioidaan kokonaisvaltaisesti psykiatrisen sairauden merkitys potilaan työ- ja toimintakykyyn. Tutkimusjakso on pitkä ja se kestää tyypillisesti useita kuukausia. Jakson aikana potilas käy poliklinikalla noin 1-3 kertaa viikossa.

Tutkimusjakson lopussa tehdään yhteenveto ja potilas saa palautteen jakson ajalta. Yhteenvedossa kerrotaan, mitä diagnooseja on todettu, todetaan johtopäätökset työ- ja toimintakyvyn suhteen ja annetaan suositus jatkohoidosta sekä työkyvyn ja ammatillisen kuntoutuksen edistämisestä. Jatkohoidon toteutus tapahtuu avohoidossa ja sosiaalityöntekijä avustaa potilasta tarvittaessa jatkohoidon järjestelyssä.

Psykiatrian poliklinikka

Puhelin:
08 315 6706

Käyntiosoite:
Psykiatrian poliklinikka
PA1-rakennus
Peltolantie 8, 90220 Oulu

Mielenterveystalo.fi | Tukea työelämään