OYS Tehohoitokeskus

Tutkimus

Tehohoitotyön tutkimus ja kehittäminen

Jokaisella potilaalla on oikeus saada parasta mahdollista hoitoa, joka perustuu tutkittuun tietoon ja parhaaseen ajantasaiseen näyttöön siitä, että hoito on vaikuttavaa. Tehohoitokeskuksessa kehitetään tehohoitoa ja tehohoitotyötä aktiivisesti moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Toiminta tähtää potilaan hoidon laadun parantamiseen ja henkilökunnan osaamisen vahvistamiseen, sekä yhtenäisen hoitokulttuurin kehittymiseen.

Kehittämistarpeet nousevat tehohoidon painopistealueista, jotka määritellään vuosittain Tehohoitokeskuksen toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Tehohoitotyön kehittämisestä vastaavat teho- ja valvontahoidon hoitotyön esihenkilöt yhdessä kliinisen hoitotyön asiantuntijan kanssa.

Viime vuosina tehohoitotyön kehittämisen painopisteinä on ollut muun muassa hengityslaitehoitoon liittyvän keuhkokuumeen ehkäisy, tehohoitopotilaan sekavuuden ennaltaehkäisy, kuntouttavan työotteen edistäminen, kinesteettisen toimintamallin käyttöönotto, sekä läheisten osallistaminen tehohoitopotilaan hoitoon.

Potilas-ja perhelähtöinen hoito

Toteutamme Tehohoitokeskuksessa potilas- ja perhelähtöistä hoitoa mahdollisuuksien mukaan. Lähtökohtana on, että hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi perustuvat potilaan ja hänen perheensä tai muun läheisensä ja ammattilaisten väliseen avoimeen vuorovaikutukseen ja tiedon jakamiseen.

Potilas on oman tilanteensa asiantuntija ja häntä kuullaan hoitopäätöksiä tehtäessä. Mikäli hän ei sairautensa vuoksi tähän kykene, voi hänen läheisensä toimia potilaan puolesta asiantuntijana. Ammattilaiset kuitenkin tekevät hoitoa koskevat päätökset.

Hoidossa pyritään ottamaan huomioon potilaan ja hänen läheistensä yksilölliset tarpeet mahdollisuuksien mukaan. Noudatamme yksikössämme vapaita vierailukäytänteitä huomioon ottaen potilaan voinnin, sekä yksikön tilanteen ja muut potilaat. Pyrimme myös mahdollistamaan läheisten osallistumisen hoitamiseen potilaan ja hänen läheistensä näin halutessa.

Paras hoitotulos saavutetaan hyvällä yhteistyöllä potilaan, hänen läheistensä ja ammattilaisten kesken.