OYS Kuntoutus

Yhteystiedot

Palvelupisteet

Tältä sivulta löydät listattuna Kuntoutuksen palvelukeskuksen potilaita vastaanottavat palvelupisteet, joita ovat muun muassa poliklinikat ja osastot. Palvelupisteiden yhteystiedoissa on esillä puhelinnumero ja käyntiosoite. Palvelupisteet on esitetty aakkosjärjestyksessä. Muistathan aina tarkistaa sinut vastaanottavan palvelupisteen nimen saamastasi ajanvarauskirjeestä.

Aivovammapoliklinikka

​Aivovammapoliklinikan tehtäviin kuuluu aivovammaepäilyjen diagnostiikka, aivovammojen vaikeusasteen arviointi ja siihen liittyvä diagnostiikka, kuntoutusarviot ja kuntoutussuunnitelmat.

Potilas ohjataan aivovammapoliklinikalle, silloin kun:

  • Lievä aivovamma on voimakasoireinen
  • Kyseessä on vakava aivovamma
  • On tarve selvittää, onko potilaalla aivovammaa tai voivatko potilaan oireet liittyä aikaisempaan aivovammaan

Apuvälineyksikkö

Alueellinen apuvälineyksikkö tuottaa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluja. Apuvälineyksikön pisteisiin voi saapua ajanvarauksella ja ilman ajanvarausta, riippuen tarvittavan apuvälineen arvion ja suunnittelun laajuudesta. Toiminta perustuu lakeihin ja asetuksiin: noudatamme valtakunnallisia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita. Päätökset tehdään tasavertaisesti eli kaikille samoilla periaatteilla. Apuvälineen kuljetus on ensisijaisesti asiakkaan vastuulla.

Fysiatrian poliklinikka

Oulun yliopistollisen sairaalan Fysiatrian poliklinikka on lähetepoliklinikka, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Poliklinikalla toimii moniammatillinen henkilökunta, johon kuuluu fysiatrian erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, sairaanhoitaja, psykologi, kuntoutusohjaaja ja liikuntafysiologi. Poliklinikalla on lääkärien, fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien ja psykologin yksilövastaanottoja sekä kuntoutusohjausta ja polikliinisia kuntoutuskursseja.

Hengitysapuvälinelainaamo

Uniapneahoidon aloitukseen liittyvä uniapnealaitteen ja -maskin käyttöön luovutus ja käytönohjaus tapahtuvat Alueellisessa apuvälinekeskuksessa sen jälkeen, kun hoidon aloituspäätös on tehty sisätautien poliklinikalla.

Kirurgian kuntoutus

Tuotamme fysio-, jalka- ja toimintaterapiapalveluja OYSin osastoille, operatiiviseen päiväsairaalaan, yhteispäivystykseen, tarkkailuun, kirurgian ja neurokirurgian poliklinikoille, reumayksikköön ja avohoitotalon leikkausosastolle. Lisäksi yksiköllämme on omaa polikliinista toimintaa. Välittömästi hoitoon liittyvät apuvälinepalvelut ovat myös yksikkömme toimintaa.​

Toimintaamme kuuluvat liikkumisen- ja toimintakyvyn arviot, kuntoutus osastoilla, apuvälinetarpeen kartoitus, jatkokuntoutuksen järjestelyt, potilaan sekä omaisten ohjaus ja neuvonta. Potilasohjaus on keskeinen osa toimintaamme. Lisäksi osallistumme moniammatillisesti kuntoutussuunnitelmien laadintaan ja toimintakyvyn arvioinnin tukena käytössämme on toimintakykymittareita. Ohjaamme potilaita erilaisissa ryhmissä sekä sopeutumisvalmennuskursseilla ja ensitietopäivillä.

Kivunhoitoyksikkö

OYSin Kivunhoitoyksikkö on konsultoiva lähetepoliklinikka, joka on erikoistunut kroonisen kivun hoitoon. Kivunhoitoyksikössä työskentelee kivunhoidosta kiinnostuneita lääkäreitä eri erikoisaloilta, kipusairaanhoitajia ja osastonsihteeri. Kivunhoitoyksikköön tulee potilaita, joiden lääketieteelliset tutkimukset on yleensä jo tehty. Potilaan kanssa käydään yhdessä läpi kroonisen kivun hoitomahdollisuudet: kipulääkitys, kuntoutus ja psyykkinen tuki. Tavoitteena on parantaa potilaan kivun hallinnan keinoja, tarvittaessa myös ryhmätyöskentelyn avulla.

Kuntoutusohjaus

Sairastuminen tai vammautuminen voivat aiheuttaa sinulle monenlaisia kysymyksiä esimerkiksi arjessa selviytymisestä ja palveluiden järjestymisestä. Kuntoutusohjauksessa sinä ja perheesi saatte tukea ja ohjausta muuttuneessa elämäntilanteessa. Tavoitteena on löytää keinoja toimintakykysi tukemiseen ja lisätä arjen sujuvuutta mahdollisista rajoitteista huolimatta.

Kuntoutusohjaaja tapaa asiakkaita eri ympäristöissä, kuten sairaalassa, kotona, päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksissa, työpaikoilla tai laitoksissa.

Kuntoutusosasto

Kuntoutusosastolla toteutetaan vaativia toimintakyvyn arviointeja ja toimintakykyä edistäviä kuntoutusjaksoja yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Arviointeihin ja kuntoutusjaksoille ohjaudutaan lähetteellä sairauden tai onnettomuuden jälkeen laskeneen toimintakyvyn vuoksi. Osastokuntoutusta tarvitsevalla kuntoutujalla voi olla esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö, selkäydinvaurio, aivovamma, monivamma, komplisoitunut tuki- ja liikuntaelinvaiva, erilaisten kasvainten aiheuttama jälkitila tai haastava kipuoireisto. Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti ja se sisältää kuntoutumista edistävää hoitotyötä sekä yksilö- ja ryhmämuotoista terapiaa. Kuntoutushenkilöstö koostuu sairaanhoitajista, lähihoitajista, fysio-, toiminta- ja puheterapeuteista, neuropsykologista sekä lääkäreistä.

Kuntoutustutkimuspoliklinikka

Kuntoutustutkimuspoliklinikalla tehdään laaja-alaisia kuntoutustutkimuksia, työkykyarvioita ja kuntoutuksen suunnittelua. Kuntoutustutkimus on tarkoitettu työikäisille henkilöille, joilla on useita toiminta- ja työkykyä rajoittavia sairauksia. Kuntoutustutkimus suunnitellaan yksilöllisesti ja se tapahtuu monialaisessa yhteistyössä. Tutkimusjakso kestää 2–4 kuukautta, ja sen tavoitteena on luoda kuntoutujalle yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutustutkimuspoliklinikalla on myös vaikeavammaisten poliklinikka. Siellä tehdään toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointeja yli 16-vuotiaille potilaille, joiden synnynnäisen tai perinnöllisen sairauden luonne ja vakavuus vaativat moniammatillista toimintakyvyn ja apuvälineiden arviointia sekä erikoissairaanhoidollista seurantaa 

Lasten kuntoutus

Tuotamme fysio- ja toimintaterapiapalveluja lasten ja nuorten osastoille ja poliklinikoille. Toimintaamme kuuluvat toimintakykyarviot, tarvittaessa apuvälinearviot sekä jatkoterapiajärjestelyt. Lasten kuntoutuksessa tehdään lasten ja nuorten toimintakyvyn arvioita erilaisin toimintakyvyn arviointimenetelmin. Teemme myös laajasti moniammatillista yhteistyötä potilaita hoitavien tahojen kanssa.

Selkäydinvammapoliklinikka

OYS on yksi Suomen kolmesta (HUS, TAYS, OYS) keskuksesta, joihin selkäydinvaurion saaneiden asiakkaiden erityistason hoito, kuntoutus ja elinikäinen seuranta on keskitetty. Selkäydinvammapoliklinikka vastaa ensimmäisen peruskuntoutusjakson jälkeisestä seurannasta ja toteuttaa aiemmin vammautuneiden arvioita ja seurantaa. Selkäydinvammapoliklinikalla arvioidaan asiakkaan terveydentilaa, toimintakykyä ja laaditaan lääkinnällisen- ja ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmat moniammatillisessa työryhmässä.

Selkäydinvammapoliklinikka toimii myös koordinoivana yksikkönä selkäydinvaurion aiheuttamissa jälkioireissa ja ongelmissa. Yksikkö tarjoaa konsultaatiota asiakkaita hoitaville tahoille sekä tukea ja neuvontaa asiakkaille ja heidän läheisilleen. Selkäydinvammayksikön muodostaa moniammatillinen tiimi, jossa työskentelevät lääkäri, sairaanhoitajia, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, kuntoutusohjaajia sekä puheterapeutti.

Sisätautien kuntoutus

Tuotamme fysio- ja toimintaterapiapalveluja sisätautien alueella toimiville osastoille ja poliklinikoille. Toimintaamme kuuluvat toimintakykyarviot, tarvittaessa apuvälinearviot sekä jatkoterapiajärjestelyt. Sisätautien kuntoutuksessa tehdään esimerkiksi kävelytestejä sekä muita toimintakykymittauksia erilaisten toimintakyvyn arviointimenetelmien avulla.​​

Spastisiteettipoliklinikka

Aivo- ja selkäydinvaurion jälkeisestä, ylemmän motoneuronin vauriosta johtuva raajojen spastisuus voi aiheuttaa potilaille halvaantuneiden raajojen virheasentoja ja heikentää entisestään raajojen toimintaa. Spastisiteettipoliklinikalla arvioidaan, hyötyykö asiakas keskushermostovaurion jälkeen kehittyneen spastisuuden erilaisista hoitomenetelmistä. Poliklinikalla toimii neurologian erikoislääkäri, fysioterapeutti ja sairaanhoitaja. Osalla asiakkaista spastisuuden hoito jatkuu useita vuosia. Spastisuuden botuliinitoksiinihoito on osoittautunut vaikuttavaksi hoitomuodoksi aivoverenkiertohäiriöpotilailla, CP-vammaisilla, selkäydinvamma-, aivovamma- ja MS-tautipotilailla.

Työlääketieteen poliklinikka

Työlääketieteen poliklinikka toimii Työterveyslaitoksen Oulun toimipisteen tiloissa ja tuottaa työlääketieteen palvelua koko Pohjois-Suomen alueelle (sairaalat ja terveyskeskukset) sekä työterveyshuollon toimintayksiköille. Tarvitsemme sähköisen (tai kirjallisen) lähetteen tutkimusten aloittamiselle.

Erityisosaamistamme on selvittää sairastumiseen johtaneet työhön liittyvät tekijät ja altisteet sekä arvioida niiden merkitystä sairauden synnyssä. Taudinmäärityksessä käytettävissämme on OYSin erikoisalakohtainen asiantuntemus ja diagnostiset tutkimukset. Lisäksi meillä on mahdollisuus konsultoida Työterveyslaitoksen asiantuntijoita, kuten työhygieenikkoja, toksikologeja sekä eri alojen erikoislääkäreitä. Meillä on myös valtakunnallinen keuhkosairauksien asiantuntijaryhmä, jossa käsittelemme kaikki perustellusti epäillyt kosteusvaurioastmat. Lue lisää ammattitautitutkimuksista TTL:n sivuilta.

Hengityshalvausyksikkö

OYSissa hengityshalvauspotilaan hoidosta vastaa se erikoisala, jonka vastuulla potilaan perussairauden hoito on. OYSin Hengityshalvausyksikkö on hengityshalvauspotilaiden hoitoon perehtynyt asiantuntijayksikkö, joka järjestää sairaalahoidon jälkeistä hoitoa.