Hoitotyö

Hoitotyön palvelut ja kehittäminen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintayksiköissä työskentelee noin 4000 hoitotyön ammattilaista. Tähän joukkoon lukeutuvat sairaanhoitajat, lähi- ja perushoitajat, fysioterapeutit, röntgenhoitajat, bioanalyytikot, kliinisen hoitotyön- ja hoitotieteen asiantuntijat, opetuskoordinaattorit ja muut asiantuntija ja esimiestehtävissä toimivat sekä hoitotyön johto.

PPSHP:n hoitohenkilökunta työskentelee vaativan erikoissairaanhoidon edellyttämän hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaamisen asiantuntijoina potilaan hoitoprosessissa yhteistyössä potilaiden ja heidän läheistensä sekä muiden ammattiryhmien kanssa. Hoitotyötä toteutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä poliklinikoilla, tutkimus-, kuntoutus- ja toimenpideyksiköissä, teho- ja vuodeosastoilla sekä liikkuvina ja etäpalveluina ja asiakkaan kotona.

Hoitotyön ammattilaisten tehtävänä on tuottaa arvoa asiakkaillemme ja potilaillemme lisäämällä väestön terveyttä, elinvuosia ja hyvinvointia, turvaamalla laadukkaat hoitotyön menetelmät sekä edistämällä näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja opetusta. Työskentely nopeasti uudistuvassa toimintaympäristössä edellyttää hoitotyöntekijöiltä korkeatasoista osaamista sekä jatkuvaa ammatillista kasvua ja kehitystä.
Visionamme on toimia alueellisesti vetovoimaisena edelläkävijänä sekä kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä toimivana asiantuntijaverkostona, jonka toiminta on asiakaslähtöistä, näyttöön perustuvaa sekä jatkuvaan parantamiseen ja uudistumiseen pyrkivää.

Hoitotyön tuloksellisuutta seurataan säännöllisesti ja avoimesti tunnuslukujen avulla, jotka liittyvät hoitotyön johtamiseen, hoidon laatuun ja turvallisuuteen, talouteen, potilastyytyväisyyteen ja henkilöstöresurssien käyttöön sekä hoito- ja terveystieteellisen tutkimuksen tuloksellisuuteen.

Linkit

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusohjelma 2022

Tutkijoille

HOTUS

Ajankohtaista

Hoitotyön tutkimusklubitoiminta vuonna 2023

Hoitotyön tavoitteena terveyttä ja toimintakykyä

Hoitotyön toimintaohjelma 2021-2022​​​

  • ​Asiakaslähtöinen hoitotyö luo pohjan laadukkaalle potilaan hoidolle
  • Hoitotyön osaaminen sekä osaajien riittävyys ja hyvinvointi pyritään varmistamaan kaikissa olosuhteissa
  • Uusi teknologia integroidaan hoitotyön toimintaan
  • Uudistuvan sairaalan hoitotyön toiminnan uudelleen organisointi ja osaamispohjan kehittäminen lisää resurssien kohdentamisen ketteryyttä, parantaa prosesseja ja toiminnan tuottavuutta
  • Hoitotyön johtamiseen ja esihenkilötyöhön rakennetaan uudet mallit osaamiskeskus-pohjaisessa organisaatiossa
  • Oikein kohdennettu osaaminen lisää sujuvuutta ja poistaa päällekkäisyyttä sosiaali -ja terveydenhuollon integraatioissa
  • Erityisvastuualueelle rakennetaan yhtenäiset mallit näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseksi
  • ​Hoitotyöhön liittyvä opetus-ja tutkimustoiminta on kansallisesti hyvällä tasolla ja lisää organisaation vetovoimaa​​

Tutkimustoiminta

Hoitotyön tutkimusneuvosto

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toimii 18-jäseninen hoitotyön tutkimusneuvosto, johon kuuluu jäseniä kaikilta tulosalueilta sekä Oulun yliopistolta, Oulun ammattikorkeakoulusta ja Oulun kaupungilta.

Tutkimusneuvoston tehtävät

Hoitotyön tutkimusneuvosto toimii sairaanhoitopiirissä toteutettavan hoitotyön tutkimuksen ja kehittämisen tukirakenteena. Tutkimusneuvosto toimii Tulevaisuuden sairaalan ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa rakenteissa hoitotyön johdon tukena hoitotyön tutkimuksen ja kehittämisen toimeenpanossa, mm. edistämällä näyttöön perustuvaa toimintaa ja hoitotyön toiminnan arviointia, yhtenäistämällä hoitotyön prosesseja sekä rakentamalla em. tarkoituksiin tarvittavia verkostoja ja tukirakenteita.

Yhteystiedot