Tietosuoja

Potilasrekisteri

Potilastietojen käsittely ja potilaan oikeudet

Potilasasiakirjat ja muut potilastiedot ovat lain mukaisesti salassa pidettäviä. Potilasasiakirjoja ja -tietoja saavat hankkia, katsella tai luovuttaa vain potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Sivullisia ovat kaikki muut kuin edellä mainitut henkilöt. Potilastietojasi voidaan luovuttaa sivulliselle vain suostumuksellasi tai lakiin perustuvan velvoitteen perusteella.   

Työntekijöitä, opiskelijoita ja muita sairaalassa toimivia henkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus on voimassa myös työsuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. Potilaana ymmärtänet, että on sekä sinun itsesi että muiden potilaiden edun mukaista, ettet paljasta muille sairaalassa kuultuja tai nähtyjä, mahdollisesti toisia potilaita koskevia asioita, esimerkiksi tietoa potilaana olosta.  

Seuraavassa kuvataan, miten PPSHP:ssä käsitellään potilastietoja, mitkä ovat tietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi ja miten voit niitä toteuttaa. Alta löydät myös linkit laajempaan potilasrekisteriselosteeseen ja muun muassa potilasasiakirjapyyntö- ja henkilötietolomakkeisiin.

siirry tietosuoja- ja rekisteriselostelistaukseen

Siirry lomakkeisiin

Potilastietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste  

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) sairaaloissa hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita. Hoitoasi koskevat tiedot tallennetaan potilasrekisteriin, jonka rekisterinpitäjä on PPSHP.

Potilasrekisteriin tallennettujen tietojesi käyttötarkoitus on tutkimuksesi ja hoitosi suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta.

Lisäksi potilasrekisterin tietoja käytetään PPSHP:n oman toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, tilastointiin ja seurantaan sekä tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen, tutkimusten ja hoidon laskutukseen ja perintään, ammattihenkilöiden valvontaan, korvausvaatimusten selvittämiseen sekä muiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämiin tehtäviin.

Potilastietojesi käsittely perustuu terveydenhuollon lakisääteiseen velvollisuuteen ylläpitää potilasrekisteriä sekä oikeuteen käsitellä potilastietoja yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Potilastiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin, joiden käsittely on sallittua esimerkiksi käsittelyn liittyessä potilaan hoitoon, lakisääteisiin hallinnollisiin tehtäviin tai tieteelliseen tutkimukseen.

Potilasrekisterin tietosisältö  

Potilasrekisteriin tallennetaan hoitosi ja asiointisi järjestämiseksi tarvittavat henkilötiedot:

 • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi, kotikuntasi, puhelinnumerosi
 • äidinkielesi/asiointikielesi
 • nimeämäsi yhteyshenkilö ja tarvittaessa laillinen edustajasi yhteystietoineen tai alaikäisen potilaan huoltaja/huoltajat/laillinen edustaja

PPSHP:n potilasrekisteri sisältää erikoissairaanhoidon palvelutapahtumasi (avohoitokäynti, osastohoitojakso tai hoitosarja) ja niihin liittyvät hoitoasi koskevat potilaskertomusmerkinnät, tutkimustilaukset, -lausunnot ja -tulokset sekä tekniset tallenteet.

Potilasrekisteri muodostuu potilastietojärjestelmästä, sairaus- tai toimintokohtaisista potilastietojärjestelmistä (esim. leikkaustoiminnan ohjaus), sairaanhoidollisten palveluiden potilastietojärjestelmistä (esim. laboratorio ja kuvantaminen) sekä paperi- ja filmimuotoisista potilasasiakirjoista.

Potilasrekisteriin kuuluvat myös muista terveydenhuollon toimintayksiköistä saadut, hoitosi kannalta välttämättömät tiedot.

Potilasrekisterin tietolähteet  

Potilasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan:

 • sinulta (potilas)
 • yhteyshenkilöltäsi, omaiseltasi tai edunvalvojaltasi
 • Väestörekisterikeskukselta
 • PPSHP:n oman toiminnan kautta hoitosi yhteydessä
 • muilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä
 • hätäkeskukselta, ensihoidolta
 • viranomaisilta

Potilasrekisterin tietojen käyttö ja suojaaminen  

Potilasrekisterin tietojen käyttö perustuu sinun ja sinua hoitavan henkilökunnan väliseen hoitosuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Tietojasi saa käyttää vain siinä laajuudessa, kuin työtehtävät ja vastuut sitä edellyttävät. PPSHP:n sairaalat (Oulun yliopistollinen sairaala, Oulaskankaan sairaala) muodostavat yhden terveydenhuollon toimintayksikön. Tarvittaessa myös toisessa PPSHP:n sairaalassa syntyneet hoitotietosi ovat käytettävissä käyttötarkoituksen mukaisessa laajuudessa. Muut kuin hoitoosi osallistuvat tai asiallisen perusteen vuoksi tietojasi käsittelevät henkilöt ovat sivullisia hoitotietoihisi nähden eikä heillä ole oikeutta ilman kirjallista suostumustasi saada tietojasi käyttöönsä.

Potilastietojasi käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapito- vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia PPSHP:ssä toimivia ja se kattaa kaiken potilasta koskevan tiedon, riippumatta sen muodosta ja tallennustavasta.

Kaikkea potilastietojen käyttöä valvotaan. Yksiköiden esimiehet määrittelevät työntekijöidensä käyttöoikeudet potilasrekisteriin. Sähköisten rekistereiden käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Sähköisesti ylläpidettäviin potilastietoihin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä ja ne on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Paperi- ja filmimuotoiset potilasasiakirjat säilytetään lukituissa arkistotiloissa, joissa on kulunvalvonta.

Potilastietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät ja luovuttaminen  

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Sinua koskevia potilastietoja voidaan luovuttaa PPSHP:n ulkopuolelle pääsääntöisesti vain suostumuksellasi tai lainsäädännön perusteella.

Potilastietojasi luovutetaan seuraaville vastaanottajille:

 • terveydenhuollon toimintayksikkö/lääkäri, joka on laatinut lähetteesi erikoissairaanhoitoon
 • jatkohoidostasi vastaava terveydenhuollon toimintayksikkö/lääkäri
 • sinä itse
 • vakuutusyhtiöt ja vakuutuslaitokset
 • valvontaviranomaiset (esimerkiksi aluehallintovirasto, tietosuojavaltuutetun toimisto, Valvira)
 • kuntien sosiaaliviranomaiset
 • oikeusviranomaiset
 • poliisi
 • valtakunnalliset terveydenhuollon henkilörekisterit
 • Biopankki Borealis

Potilastietojasi voidaan luovuttaa tieteellistä tutkimusta varten. Potilastietojen käsittely tieteellistä tutkimusta varten on luvanvaraista ja se on mahdollista suostumuksellasi sekä muuten lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkisen terveydenhuollon potilasasiakirjat muodostavat yhteisen potilastietorekisterin. Oulun yliopistollisen sairaalan, aluesairaaloiden sekä terveyskeskusten ja –asemien lääkärit ja hoitajat saavat käyttää sinua koskevia, yhteisrekisterissä olevia toisessa toimintayksikössä laadittuja potilasasiakirjoja siinä laajuudessa, kuin hoitosi sitä vaatii. Potilastietojesi käsittely edellyttää, että sinua on informoitu yhteisrekisteristä, tieto informoinnista on kirjattu ja et ole kieltänyt tietojesi käsittelyä.

Kelan ylläpitämän Potilastiedon arkiston kautta potilastietosi ovat käytettävissä suostumuksesi tai kieltojesi mukaisesti niissä Kanta-palveluihin liittyneissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä hoitosi suunnittelussa tai toteuttamisessa tarvitsevat.

Lisäksi suostumuksellasi tai elintärkeän etusi suojaamiseksi tietojasi voidaan luovuttaa tai siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle, ja PPSHP:n ja henkilötietojen käsittelijän (esim. ostopalvelutilanteet) välisen sopimuksen perusteella tietojasi voidaan siirtää henkilötietojen käsittelijälle.

Vointiasi ja sairaalassa oloasi koskevia tietoja voidaan suostumuksellasi antaa suullisesti yhteyshenkilöllesi. Ellet sairautesi vuoksi kykene antamaan lupaa, tietojasi annetaan lähiomaiselle, jollei ole syytä olettaa, että kieltäisit näin menettelemästä.

Vainajan elinaikaista hoitoa koskevat potilastiedot  

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä vainajan, perillisen tai muun henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten, esimerkiksi potilasvahinkoepäilyssä tai testamenttikiistassa.

Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilasasiakirjoja. Pyynnössä on aina mainittava peruste luovutukselle. Pyynnön voi tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Allekirjoitettu pyyntö lähetetään osoitteella PPSHP/Arkisto, PL 10, 90029 OYS.

Siirry lomakkeisiin

Potilasrekisterin säilyttäminen  

Terveydenhuollon potilastietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen määräytyvät lainsäädännön perusteella. Pääsääntöisesti potilastietojasi säilytetään 12 vuotta kuolemastasi. Joillakin potilasasiakirjoilla on lyhyempi säilytysaika, esimerkiksi täysi-ikäisen potilaan diagnostiikkaan liittyvät tutkimustulokset (röntgenkuvat) säilytetään 12 vuotta asiakirjan syntymästä.

Osa potilastiedoista on määrätty pysyvään säilytykseen. Tällaisia ovat perinnöllisyyslääketieteen asiakirjat sekä 18. ja 28. päivinä syntyneiden potilaiden potilasasiakirjat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Paperisten potilasasiakirjojen säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa PPSHP:n arkisto.

Oikeutesi potilaana