Organisaation toiminta

Hallinto ja päätöksenteko

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän valtuusto. Se päättää kuntayhtymän niistä asioista, jotka kuntalaissa on säädetty valtuuston tehtäväksi.  

Valtuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen, jonka tehtävistä määrätään perussopimuksessa. Valtuusto valitsee sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan. Valtuusto valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan. Näiden tehtävistä määrätään tarkastussäännössä.  

Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä päättää kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta. Lisäksi hallituksen toimivaltaan kuuluvat asiat, jotka valtuusto on siirtänyt hallituksen päätettäväksi. 

Hallituksen alaisuudessa toimii kuntayhtymän konsernipalvelut, jota johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Sairaanhoitopiirin johtaja ja hänen välittömässä alaisuudessa toimiva hallinto vastaavat hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi konsernipalvelut vastaa yhteistyöstä jäsenkuntien ja erityisvastuualueen kanssa, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tarkoituksenmukaisen työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä, yhteydenpidosta valtion viranomaisiin sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.  

Konsernipalvelujen tehtävänä on myös luoda edellytykset tulosalueiden toiminnalle ja tukea niitä tehtäviensä suorittamisessa, varmistaa tulosalueiden välisen yhteistyön toimivuus sekä vastata erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tarkoituksenmukaisen työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä.

Toimielimet ja toimikunnat

PPSHP:n kuntayhtymän valtuusto

Kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon kunnan asukasluvun perusteella 1 – 5 jäsentä. Lisäksi Oulun yliopistolla on valtuustossa 2 jäsentä. Jäsenten äänimäärä määräytyy kunnan asukasluvun perusteella paitsi Oulun yliopiston edustajien, joiden yhteinen äänimäärä on 10 prosenttia jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluu 29 jäsenkuntaa.

Anu Plaketti
Anu Plaketti
Valtuuston puheenjohtaja, Muhos, ps.
Liisa Lumijärvi
Liisa Lumijärvi
Valtuuston 1. vpj, Raahe, kesk.
Jari Männikkö
Jari Männikkö
Valtuuston 2. vpj, Oulainen, sd.
Susanna Kisner
Susanna Kisner
Valtuuston 3. vpj, Oulu, kesk.

PPSHP:n kuntayhtymän hallitus

Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä päättää kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta. Hallituksen tehtävänä on lisäksi antaa selitys valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Hallitus saa siirtää sille siirrettyä toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

Kai Pajala
Kai Pajala
Puheenjohtaja
Tanja Tiainen
Tanja Tiainen
Tarja Ollanketo
Tarja Ollanketo
Ari Ahola
Ari Ahola
Essi Kiuru
Essi Kiuru
Leena Ala-Mursula
Leena Ala-Mursula
Eeva-Maria Parkkinen
Eeva-Maria Parkkinen
Esa Karjalainen
Esa Karjalainen
Paavo Koho
Paavo Koho
Anni-Inkeri Törmänen
Anni-Inkeri Törmänen
Pauliina Rovio
Pauliina Rovio

Tarkastuslautakunta

​​Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.  

Tarkastuslautakunnan on myös seurattava tilintarkastussuunnitelman toteutumista ja huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotta tilintarkastus voidaan suorittaa hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.  

Tarkastuslautakunnan on tarvittaessa tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sopimukset ja suunnitelmat

Terveydenhuoltolain 43 § mukaan erikoissairaanhoidon yhteensovittamiseksi erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät laativat erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen kunnallisvaltuustokausittain. Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat laatineet yhteisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, missä määritellään suunnitelmakauden kehittämisen painopisteet. Terveydenhuollon palvelut järjestetään tiiviissä yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa siten, että ne tukevat väestön terveyden edistämistä, itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta.